KONKURSY

Przedstawiamy harmonogram konkursów przewidzianych na rok szkolny 2017/2018

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2017/ 2018

 KONKURS KULINARNY NA ZDROWE POTRAWY Z BURAKÓW

„Czy to lato, czy też zima, z buraczkami formę trzymaj”

 

      Postanowienia ogólne

Głównym celem przedsięwzięcia jest: zwrócenie uwagi uczniów na kształtowanie prozdrowotnych zachowań poprzez promocję aktywnego stylu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych;  wymiana doświadczeń kulinarnych.

Organizatorem konkursu jest: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych – klasy 4-7

1)Konkurs zorganizowany będzie w dwóch etapach:

  • przysłanie przepisu na potrawę z buraków – do 05.03.2018r
  • przygotowanie potrawy w kuchni w dniu 27 marca 2018

Konkurs ( I etap) polega na przesłaniu na adres: PSSE Pruszków- Promocja Zdrowia <oz.pruszkow@psse.waw.pl> w terminie do 05.03(załącznik nr 1), Oświadczenia (załącznik nr 2), Zgody przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia ( załącznik nr 3), Przepisu razem ze zdjęciami oraz Karty zgłoszeniowej.

2)Każdy uczestnik może zgłosić jeden przepis na przygotowanie dania z buraków.

3)   Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty autorstwa uczestnika, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

     Warunki uczestnictwa

 Uczestnicy konkursu przygotowują jeden przepis kulinarny– potrawę z buraków

 Na odwrocie każdego przepisu należy wpisać imię i nazwisko autora nazwę i adres placówki.

 Do przepisu musi być dołączona fotografia (maksymalna ilość zdjęć – 3 szt).

 Zdjęcia można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – PSSE Pruszków -Promocja Zdrowia oz.pruszkow@psse.waw.pl lub w formie papierowej na adres Organizatora.

 Prace, które nie będą podpisane i nie będą zawierały zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych do przepisów oraz zdjęć (w tym prawa własności do wydrukowanego zdjęcia) nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.  Zgłoszenie przepisów i zdjęć konkursowych jest równoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do nich na rzecz Organizatora z chwilą otrzymania nagrody.

   Rozstrzygniecie pierwszego i drugiego etapu

 Spośród nadesłanych przepisów na I etapie oceny zakwalifikowanych zostanie 60 pierwszych przepisów (decyduje kolejność zgłoszeń).

 W II etapie Komisja dokona wyboru 10 prac spośród 60, którym zostaną przyznane nagrody główne.

 Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie lub za pośrednictwem placówki, poprzez którą brali udział w konkursie.

 Autorzy zwycięskich przepisów otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

l . Podsumowanie konkursu nastąpi w Hotel Victor Pruszków By DeSilva na które zostaną zaproszeni autorzy 10 najlepszych przepisów (laureaci zostaną powiadomieni o terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem).

2. Miejscem przygotowania potraw będzie Hotel Victor Pruszków By DeSilva

3. Każdy uczestnik, który zgłosi się do konkursu deklaruje swój udział we wspólnym przygotowaniu dań. Powyższe dotyczy przede wszystkim osób nagrodzonych nagrodami głównymi w konkursie.

4.Nagrodzone przepisy wraz ze zdjęciami zostaną zamieszczone na stronie Internetowej Organizatora i Partnerów.

5. Autorzy najlepszych przepisów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

            Termin i warunki dostarczenia prac

Przepisy wraz ze zdjęciami przyjmuje: Monika Bigos sala nr. 48, Agnieszka Wabik – Piórkowska w pokoju W-F, Joanna Derus  

Termin :  do 28 lutego

Rodziców prosimy o wsparcie swoich dzieci w przygotowaniu przepisu na danie z buraczkami oraz przy wykonaniu pomysłu.

Organizatorzy:

Monika Bigos

Agnieszka Wabik – Piórkowska

Joanna Derus

 

KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA”

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w konkursie na najpiękniejszą bombkę choinkową. Prace można składać do 10.12.2017r w świetlicy szkolnej lub u wychowawców.

Każda bombka musi posiadać zawieszkę oraz musi być podpisana: imię, nazwisko, klasa, wiek. Technika dowolna. Rozstrzygnięcie konkursu 22 grudnia 2017r. Zwycięzcy zostaną wybrani i nagrodzeni na każdym poziomie klasowym.

Bombki będą ozdobą naszej szkoły, a te najpiękniejsze zostaną przekazane na cele charytatywne.

Regulamin konkursu “Bombka choinkowa”

  Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy

magicznych chwil przy rodzinnym tworzeniu bombek.

Organizatorzy:

Joanna Derus

Marta Markowska Duży Samorząd Uczniowski

Aleksandra Świderek Mały Samorząd Uczniowski