KONKURSY

Przedstawiamy harmonogram konkursów przewidzianych na rok szkolny 2017/2018

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2017/ 2018

 

VII EDYCJA KONKURSU PN. „POLICJANCI SĄ WŚRÓD NAS”

Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje w roku szkolnym 2017/2018 – VII Edycję konkursu pn. „Policjanci są wśród nas”. Partnerem konkursu jest również Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych, jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie placówek oświatowych, dzieci i młodzieży wcześniejszymi przedsięwzięciami profilaktyczno-edukacyjnymi Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości prawnej dzieci o treści łatwe do przyswojenia na ich poziomie rozwoju osobowego, a przez to również spowodowanie zmniejszenia ilości zdarzeń o charakterze przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym z udziałem najmłodszych.

Etap szkolny odbędzie się 24.04.2018r o godz. 10.45 – 11.30 w bibliotece szkolnej. Uczniowie klas IV, V i VI, którzy otrzymają na najwyższą liczbę punktów przechodzą do etapu rejonowego.

Materiały VII edycja konkursu “Policjanci_są_wśród_nas”

Regulamin VII edycji konkursu “Policjanci_są_wśród_nas”

„PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII- SAŁATKA PEŁNA ZDROWIA

konkurs@startpozdrowie.pl dla uczniów klas I – V

 Termin od 01.03.2018 roku do dnia 31.05.2018 roku

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest “ADAM-POL” Poleski Adam z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Sybiraków 18 07-200 Wyszków posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 762-189-36-47, zwaną dalej „Organizatorem”.

Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs polega na stworzeniu przepisu oraz sfotografowaniu Zdrowej Porcji Pozytywnej Energii – Sałatka pełna zdrowia, przygotowanie sałatki przez Uczestnika wraz z opiekunem a następnie przesłaniu nam 3 fotografii wraz z przepisem na adres e-mail: konkurs@startpozdrowie.pl
 2. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrodę. Uczestnik w terminie do dnia 31.05.2018 roku do godziny 23:59 zobowiązany jest:
 3. a) przesłać w formie elektronicznej swoje imię i nazwisko oraz dane szkoły do jakiej uczęszcza i załączyć przepis oraz 3 zdjęcia obrazujące przygotowane sałatki

b) dokonać akceptacji Regulaminu Konkursu, poprzez odpowiedz na wysłanego przez nas e-maila z informacja o zaakceptowaniu regulaminu pole „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z      treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia” oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, poprzez odpowiedź na wysłany przez nas e-mail z informacją „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ”

4. Zdjęcia powinny przedstawiać:

 • przygotowywanie Porcji Pozytywnej Energi – Sałatka pełna zdrowia,
 • gotową Sałatkę
 • gotową Sałatka wraz z “Uczestnikiem”.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia (zwane dalej „Zdjęciem”). Każde kolejne zdjęcie nie będzie brane pod uwagę w Konkursie i może spowodować wykluczenie     Uczestnika z Konkursu.

6. Każde Zdjęcie może mieć maksymalnie wielkość 500 kB i przyjmowane będzie wyłącznie w formacie JPG.

7. Przepis sałatki pełnej zdrowia może być wysłany jako załącznik w pliku Word lub być wpisany w formie tekstu w wiadomości e-mail.

Zasady wyłaniania Zwycięzców

 1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona jury składające się z 4 przedstawicieli Organizatora.
 2. Spośród Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie, Jury do dnia 31 sierpnia 2018 roku wyłoni 3 zwycięzców Konkursu (zwanych dalej „Zwycięzcami”), których prace zdaniem Jury okazały się najbardziej interesujące, kreatywne, pomysłowe, zgodne z zasadami zdrowych nawyków żywieniowych. Zwycięzcy będą uprawnieni do otrzymania nagrody.
 3. Kryteria wyboru prac: Jury wyłoni w pierwszej kolejności Szkoły w których frekwencja przesłanych prac będzie największa. Tylko z tych szkół prace będą brały udział w dalszej ocenie. Następnie jury z powyższych prac dokona wyboru zwycięzców. Organizator do dnia 22 września opublikuje na stronie Serwisu listę Zwycięzców Konkursu (zwaną dalej „Listą Zwycięzców”) oraz zawiadomi Zwycięzców o fakcie uzyskania przez nich prawa do otrzymania Nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
 4. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest łączne spełnienie przez Zwycięzcę następujących czynności pod rygorem utraty prawa do otrzymania

Nagrody:

 1. Przesłanie przez Zwycięzcę, w ciągu 7 (siedmiu) dni od opublikowania Listy Zwycięzców, danych niezbędnych do wysyłki Nagrody (tj. imienia i nazwiska/nazwy Zwycięzcy, numeru telefonu oraz adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda) na adres e-mail : konkurs@startpozdrowie.pl
 2. Nagrodzeni zostają tylko i wyłącznie Uczestnicy Konkursu, których prace konkursowe zajęły jedno z trzech pierwszych miejsc w Konkursie.
 3. Praca konkursowa, która zajęła I (pierwsze) miejsce w Konkursie otrzymuje następującą nagrodę: wycieczka klasowa „Porcja Pozytywnej Energii” do gospodarstwa agroturystycznego

Praca konkursowa, która zajęła II (drugie) miejsce w Konkursie otrzymuje następujące nagrody: uczestnictwo w warsztatach kulinarno-edukacyjnych

Praca konkursowa, która zajęła III (trzecie) miejsce w Konkursie otrzymuje następujące nagrody: przybory szkolne oraz szkolne materiały edukacyjne

 

KONKURS KULINARNY NA ZDROWE POTRAWY Z BURAKÓW

„Czy to lato, czy też zima, z buraczkami formę trzymaj”

 

      Postanowienia ogólne

Głównym celem przedsięwzięcia jest: zwrócenie uwagi uczniów na kształtowanie prozdrowotnych zachowań poprzez promocję aktywnego stylu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych;  wymiana doświadczeń kulinarnych.

Organizatorem konkursu jest: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych – klasy 4-7

1)Konkurs zorganizowany będzie w dwóch etapach:

 • przysłanie przepisu na potrawę z buraków – do 05.03.2018r
 • przygotowanie potrawy w kuchni w dniu 27 marca 2018

Konkurs ( I etap) polega na przesłaniu na adres: PSSE Pruszków- Promocja Zdrowia <oz.pruszkow@psse.waw.pl> w terminie do 05.03(załącznik nr 1), Oświadczenia (załącznik nr 2), Zgody przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia ( załącznik nr 3), Przepisu razem ze zdjęciami oraz Karty zgłoszeniowej.

2)Każdy uczestnik może zgłosić jeden przepis na przygotowanie dania z buraków.

3)   Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty autorstwa uczestnika, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

     Warunki uczestnictwa

 Uczestnicy konkursu przygotowują jeden przepis kulinarny– potrawę z buraków

Na odwrocie każdego przepisu należy wpisać imię i nazwisko autora nazwę i adres placówki.

Do przepisu musi być dołączona fotografia (maksymalna ilość zdjęć – 3 szt).

Zdjęcia można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – PSSE Pruszków -Promocja Zdrowia oz.pruszkow@psse.waw.pl lub w formie papierowej na adres Organizatora.

Prace, które nie będą podpisane i nie będą zawierały zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych do przepisów oraz zdjęć (w tym prawa własności do wydrukowanego zdjęcia) nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.  Zgłoszenie przepisów i zdjęć konkursowych jest równoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do nich na rzecz Organizatora z chwilą otrzymania nagrody.

   Rozstrzygniecie pierwszego i drugiego etapu

 Spośród nadesłanych przepisów na I etapie oceny zakwalifikowanych zostanie 60 pierwszych przepisów (decyduje kolejność zgłoszeń).

W II etapie Komisja dokona wyboru 10 prac spośród 60, którym zostaną przyznane nagrody główne.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie lub za pośrednictwem placówki, poprzez którą brali udział w konkursie.

Autorzy zwycięskich przepisów otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

l . Podsumowanie konkursu nastąpi w Hotel Victor Pruszków By DeSilva na które zostaną zaproszeni autorzy 10 najlepszych przepisów (laureaci zostaną powiadomieni o terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem).

2. Miejscem przygotowania potraw będzie Hotel Victor Pruszków By DeSilva

3. Każdy uczestnik, który zgłosi się do konkursu deklaruje swój udział we wspólnym przygotowaniu dań. Powyższe dotyczy przede wszystkim osób nagrodzonych nagrodami głównymi w konkursie.

4.Nagrodzone przepisy wraz ze zdjęciami zostaną zamieszczone na stronie Internetowej Organizatora i Partnerów.

5. Autorzy najlepszych przepisów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

            Termin i warunki dostarczenia prac

Przepisy wraz ze zdjęciami przyjmuje: Monika Bigos sala nr. 48, Agnieszka Wabik – Piórkowska w pokoju W-F, Joanna Derus  

Termin :  do 28 lutego

Rodziców prosimy o wsparcie swoich dzieci w przygotowaniu przepisu na danie z buraczkami oraz przy wykonaniu pomysłu.

Organizatorzy:

Monika Bigos

Agnieszka Wabik – Piórkowska

Joanna Derus

 

KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA”

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w konkursie na najpiękniejszą bombkę choinkową. Prace można składać do 10.12.2017r w świetlicy szkolnej lub u wychowawców.

Każda bombka musi posiadać zawieszkę oraz musi być podpisana: imię, nazwisko, klasa, wiek. Technika dowolna. Rozstrzygnięcie konkursu 22 grudnia 2017r. Zwycięzcy zostaną wybrani i nagrodzeni na każdym poziomie klasowym.

Bombki będą ozdobą naszej szkoły, a te najpiękniejsze zostaną przekazane na cele charytatywne.

Regulamin konkursu “Bombka choinkowa”

  Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy

magicznych chwil przy rodzinnym tworzeniu bombek.

Organizatorzy:

Joanna Derus

Marta Markowska Duży Samorząd Uczniowski

Aleksandra Świderek Mały Samorząd Uczniowski