Konkurs „Kartka Świąteczna”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Kartka Świąteczna”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kartka Świąteczna”
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

§ 1
Organizator Konkursu
1.Organizatorem Konkursu „Kartka Świąteczna” jest świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie oraz nauczyciel techniki.

§ 2
Termin Konkursu
1.Konkurs „Kartka Świąteczna”, trwa od 04 – 16 grudnia 2019.
2.Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej 18 grudnia 2019.

§ 3
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII.
• Kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej;
• Kategoria II: klasy IV-VI szkoły podstawowej;

§ 4
Cel i przedmiot konkursu
1.Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
2.Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
3.Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz programów graficznych.
4.Rozwijanie wrażliwości na sztukę.
5.Rozwijanie zainteresowań sztuką ludową

§ 5
Tematyka i format prac

KATEGORIA I: KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
1.Tematem pracy jest zaprojektowanie Kartki Świątecznej.
2.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
3.Zabronione jest wykorzystywanie elementów gotowych lub wykonanych w technice komputerowej oraz elementów sypkich.
4.Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych, czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne.
5.Praca może być wykonana techniką dowolną z wykorzystaniem różnorodnych środków plastycznych.

KATEGORIA II: KLASY IV- VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
1.Tematem pracy jest zaprojektowanie Kartki Świątecznej w programie Paint lub Gimp.
2.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
3.Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych, czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne.
4.Praca może być wykonana techniką dowolną z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.
5.Kartki nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. cliparty lub zeskanowane ilustracje.
6.Prace graficzne muszą być wykonane w programie Gimp lub Paint, zapisane w jednym z formatów graficznych: *.jpg, *.png lub *.bmp w rozmiarze 560×400 pikseli.
7.Pliki należy nazywać według następujących zasad: małe litery, bez spacji, według wzorów np.: imie_nazwisko_klasa.jpg, imie_nazwisko_klasa.png itp.

§ 6
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie z klas 0 – VIII.
3.Uczniowie klas I – III do pracy dołączają informację o danych autora:
imię i nazwisko oraz klasę.
4.Uczniowie klas IV – VIII dostarczają swoją pracę w wersji elektronicznej na pendrive lub wysyłają pocztą elektroniczną na adres informatykasp8@gmail.com.
5.Prace należy składać do 16.12.2019. Klasy 0 – III do świetlicy szkolnej, klasy IV – VIII do Pani J. Derus – nauczyciela techniki i informatyki.

§ 7
Komisja Konkursowa

1.Prace zgłoszone w ramach Konkursu „Kartka Świąteczna” oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2.Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 8
Nagrody
Nagrody zostaną wręczone na apelu. Zostaną przydzielone w następujących kategoriach wiekowych:
– klasy 0 –III;
– klasy IV – VIII.

§ 9
Kryteria oceny
1. Oryginalność,
2. pomysłowość,
3. pracochłonność,
4. estetyka wykonania.
5. Stopień nawiązania do tradycji.
6. Poprawność językowa.

§ 10
Uwagi końcowe
Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu. Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Prace zostaną przekazane na cele charytatywne do placówek z którymi współpracuje szkoła.

Opiekunowie Joanna Derus, Aleksandra Świderek, Marta Ruge