NASZE PROJEKTY

ROK SZKOLNY 2019/ 2020 – 2020/2021

ZDROWY DZIŚ  – ZDROWY JUTRO

Szkoła przystąpiła do projektu finansowanego przez Urząd Miasta Pruszkowa  „Zdrowy dziś  – zdrowy jutro” .

W ramach projektu dzieci będą miały wykonane: pomiar ciśnienia, badanie ostrości wzroku, ocenę masy ciała oraz jego skład, sprawdzenie postawy oraz sprawności oddechowo – krążeniowej.

Realizacja projektu była zaplanowana od marca 2020 roku. Ze względu na pandemię i zawieszenie nauki w szkole
w obecnym roku szkolnym (2020/2021) badaniem objęci będą uczniowie klasy 3 i 7 oraz dodatkowo klasy 4 i 8.

Dzieci z klas 3 i 7 otrzymają karty z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania w ramach projektu.

 

Na czym polega badanie ESMS Pruszków

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 • CHĘTNI NA EKSPERYMENTY

Nasza gmina została partnerem w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich RPMA.10.01.02-14-8063/17„Chętni na eksperymenty”. Projekt jest adresowany do uczniów wybranych szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Do projektu zostało wybranych 10szkół – 8 z Gminy Pruszków i 2 z Ożarowa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 1530 uczniów.

Działania realizowane w ramach projektu będą obejmowały między innymi prowadzenie zajęć dydaktycznych, a w tym kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów z przedmiotów ścisłych teleinformatycznych oraz zajęć wyrównawczych. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają również pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

Całkowita wartość projektu to 1 995 712,30 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 1 596 569,84 zł

Projekt przyczyni się również do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju eksperymentalnych metod nauczania, lepszego ukierunkowania uczniów i wykorzystania ich naturalnego potencjału.

http://www.chetninaeksperymenty.eu

 • program ekologiczny „Czyste powietrze w województwie mazowieckim”

Nasza szkoła weźmie udział w kampanii „Odetchnij! Czyste Mazowieckie”, propagującej zachowania proekologiczne i dbałość o czyste powietrze.

Głównym celem projektu jest uświadomienie, że nasze zachowania mają wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Elementem kampanii jest edukacyjny program ekologiczny „Czyste powietrze w województwie mazowieckim”. Program adresowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W projekcie przewidzianych jest 200 godzin szkoleń i warsztatów ekologicznych. Organizatorzy zakładają, że w spotkaniach tych weźmie udział 2000 uczniów z 70 szkół znajdujących się na terenie 19 gmin Mazowsza.

Szkolenia mają na celu wyjaśnić uczniom jakie są właściwości powietrza, źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza, pojęcie niskiej emisji i przyczyny jej powstania. Mają także uświadomić jakie są skutki ekologiczne i zdrowotne tzw. niskiej emisji.

 • Trzymaj formę”

 • „Śniadanie daje noc”

ROK SZKOLNY 2016/2017

 • Program „Zdrowo jem, trzymam formę”

 • „Trzymaj formę”

 • Program „Bądź modny – czytaj książki” zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem:

szkolny-program-rozwoju-czytelnictwa

Bądź modny – czytaj książki

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 • Program „Zdrowo jem”

 • „Trzymaj formę”

W ramach tych programów organizowane są: zajęcia sportowe, warsztaty kulinarne, tworzone przez uczniów gazetki ścienne i prezentacje prac na temat zdrowego żywienia.

ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Program „Owoce w szkole”;

 • Program „Mleko w szkole”

 • Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

  Zawartość cukrów i soli w wybranych grupach produktów spożywczych i potrawach.

ROK SZKOLNY 2013/2014

 • ” Dążymy ku rozwojowi”  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie  uczestniczą w  projekcie „Dążymy ku rozwojowi”. Projekt jest skierowany do uczniów z klas I – III. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i  budżetu  państwa w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w okresie od 9 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Celem głównym tego projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I – III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych.

Cele szczegółowe projektu to:

 • udostępnienie każdemu uczniowi objętemu wsparciem w ramach projektu oferty zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami, a także możliwościami edukacyjnymi
  i rozwojowymi;
 •  podniesienie jakości nauczania indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem, w związku z wyposażeniem szkół w niezbędne materiały dydaktyczne

W Szkole Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego realizujemy następujące zajęcia;

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 7 grup;
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 4 grupy;
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy –  2 grupy;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – 8 grup;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język angielski –  4 grupy
 • Zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne:

                            1)      Dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej ––  2 grupy

                            2)      Integracja sensoryczna dla dzieci niepełnosprawnych – 4 grupy

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Nazwa zajęć

Nazwisko  i imię nauczyciela

Dzień

Godzina lekcyjna

Sala

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu  i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Biedź Jadwiga

Poniedziałek

4

sala polisensoryczna

Czwartek

6

czytelnia-reedukacyjna

Kulesza Anna

Poniedziałek

8

36

Wtorek

8

12

Czwartek

7

12

Siwińska Alicja

Wtorek

9

32

Czwartek

7

41

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

Dudek Joanna

Wtorek

9

sala korektywy

Piątek

6

sala korektywy

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

 

Kotowska Danuta

Wtorek

4

sala polisensoryczna

Piątek

3

sala polisensoryczna

Alicja Siwińska

Wtorek

5

32

Piątek

3

 

Modrzejewska Małgorzata Poniedziałek 6 (12:45-13:30) czytelnia-reedukacyjna lub 49

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

Michalska Teresa

Poniedziałek

15:30 – 16:15

38

Piątek

9

38

Joanna Dudek

Czwartek

7

35

 

Czwartek

6

49

Zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne: Dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Milczarek Ewa

Poniedziałek

8

50

Poniedziałek

9

50

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język angielski

Piechal Anna

Poniedziałek

2

czytelnia-reedukacyjna

Poniedziałek

6

41

Środa

7

50

Środa

8

50

Zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne: Integracja sensoryczna dla dzieci niepełnosprawnych

Wyralska Anita

Poniedziałek

11:30-12:30

10

Poniedziałek

12:30-13:30

10

Wtorek

13:30-14:30

10

Czwartek

15:20-16:20

10

 • „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo”  Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Miasto PRUSZKÓW;
 • Program „Owoce w szkole”;

 • Program „Mleko w szkole”

 • „Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
 • „FunEnglish w bibliotece” – interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci

FunEnglish.pl to pierwszy w Polsce e-learningowy portal dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z Budżetu Państwa.