REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Druk podania o przyjęcie dziecka w trakcie trwania roku szkolnego:

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

 

 

Szanowni Państwo!

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

  • Informacje ogólne:
  1. Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej informacji jest moa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe).
  2. Miejsce zamieszkania kandydata w rekrutacji do szkół podstawowych:

Istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rod zielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

  • Przyjmowanie ucznia do klasy I

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,                                                                                       6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, po spełnieniu warunku korzystania z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Załącznik nr 2;                                                                                                  starsze niż 7 letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu po złożeniu karty zgłoszenia.

Kandydaci zamieszkali poza Obodowem szkoły mogą być przyjęcie do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.                  W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły:                                                                                                                            Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy (na podstawie – Zgłoszenia dziecka do klasy I (wzór karty Zgłoszenia dostępny stanowi Załącznik nr 1 oraz dostępny jest również na stronie internetowej miasta  i w wejściu głównym do szkoły).

Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców Zgłoszenie należy złożyć w szkole do skrzynki podawczej w zamkniętej podpisanej kopercie[*] w dniach od 1 marca do 15 marca 2021.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły                                                                                                            Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.                                                                                                                                                                                                Kandydaci przyjmowani są na podstawie – Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 3 oraz dostępny jest na stronie internetowej na stronie internetowej miasta i w wejściu głównym do szkoły).  Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się w szkole do skrzynki podawczej w zamkniętej podpisanej kopercie* w dniach od 15 marca do 30 marca 2021r.                                                                                          

Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Procedura przyjęcia do klasy I

  • Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego: 

Postępowanie rekreacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkole odbywa się poza systemem elektronicznym. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole przyjmowane są dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2015) i zamieszkałe w obrębie gminy Miasto Pruszków.                                                                                                          Kandydaci do oddziału przedszkolnego przyjmowani są na podstawie Wniosku. Wzór Wniosku stanowi Załącznik oraz dostępny jest na stronie internetowej miasta i w wejściu głównym do szkoły.

Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców Wniosek należy złożyć w szkole do skrzynki podawczej w zamkniętej podpisanej kopercie* w dniach od 1 marca do 15 marca 2021.

Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Procedura przyjęcia do oddziału przedszkolnego

 

  • Zgłoszenie dziecka do klas II – VIII.

W przypadku zgłoszenia dziecka do klas II – VIII obowiązuje podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.

  • Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej.

Zgodnie ze Statutem Szkoły w szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie ze względu na czas prac rodziców oraz inne okoliczności wymagające opieki. Podstawą zapisu jest złożenie Karty zapisu do świetlicy szkolnej. Wzór Karty stanowi Załącznik nr 4 i jest dostępny na stronie szkoły www.sp8pruszkow.pl. Wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców Kartę składa się w szkole w dniu  rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

[*] Opis koperty powinien zawierać nazwę przekazywanego dokumentu np.: Wniosek „0”, „Wniosek kl.I” lub „Zgłoszenie” oraz imię i nazwisko dziecka.

 

        Nasz rejon obejmują następujące ulice:

Al. Niepodległości (strona nieparzysta od nr 7 ), Al. Wojska Polskiego (strona parzysta do nr 26),  Apteczna,  Brwinowska, F. Chopina  (strona parzysta, strona nieparzysta – do nr 7), I. Daszyńskiego, M. Drzymały,                          J. Gomulińskiego  (strona parzysta),  Grafitowa, Jastrzębia, T. Kościuszki (strona nieparzysta od nr 17), Mechaników,  Mokra, S. Moniuszki, Niecała (str. parzysta od nr 6, str. nieparzysta od nr 11), Obrońców Pokoju, Olszowa, Ołowiana, Ołówkowa, Pl. Mechaników,  Powstańców (strona parzysta – od nr 20), Przemysłowa, Przytorowa, K. Pułaskiego, Radnych, M. Reja, H. Sienkiewicza, Sprawiedliwości  str. parzysta od nr 8, str. nieparzysta od nr 7, Stalowa, S. Staszica , Szczęsna.