NABÓR DO KLASY INTEGRACYJNEJ 

 

Procedura przyjmowania uczniów do oddziału przedszkolnego integracyjnego  w Szkole Podstawowej nr 8 w Pruszkowie

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PIERWSZEJ KLASY INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PRUSZKOWIE

 

I Informacja o naborze

W marcu pojawia się ogłoszenie o naborze do klasy pierwszej, w tym do integracyjnej, w szkołach, przedszkolach, PPP. Nauczyciele SP nr 8 podczas zebrań w przedszkolach informują rodziców o procedurze przyjmowania do klas pierwszych integracyjnych.

Nabór dzieci do klas integracyjnych trwa do końca kwietnia.

Chwilowo spotkania są zawieszone ze względu na pandemię COVID-19. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Około 15 maja organizowane jest spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów celem przekazania informacji o zasadach funkcjonowania klas integracyjnych.

Około 10 czerwca kandydaci do klas integracyjnych uczestniczą w zajęcia integrujących zespół klasowy.

Rodzice składają podania z prośbą o przyjęcie do klasy integracyjnej (do pedagoga szkolnego).

 

II Kryteria przyjęć do klasy integracyjnej

 1. Liczba uczniów w klasie integracyjnej nie może przekraczać 20,
  w tym 3-5 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, a następnie z rejonu gminy.
 2. Nauczyciel wychowawca, nauczyciel wspomagający wraz z psychologiem szkolnym zbierają informacje o dojrzałości szkolnej dzieci od wychowawców grup „0” przedszkolnych i szkół.
 3. Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci z następującymi niepełnosprawnościami:
 • słabowidzące
 • słabosłyszące
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Do klasy integracyjnej kwalifikuje komisja w składzie:

 • przedstawiciel dyrekcji szkoły
 • co najmniej trzech członków komisji ds. integracji
 • pedagog, psycholog szkolny

Komisja kwalifikuje dzieci zdrowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji i informacji wychowawców klasy „0” oraz obserwacji przeprowadzonej na spotkaniu integracyjnym.

Dzieci zdrowe powinny prezentować dobry i bardzo dobry poziom umysłowy oraz harmonijny rozwój społeczno – emocjonalny.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kwalifikuje Komisja na podstawie orzeczeń publicznych PPP.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Komisja kwalifikuje uczniów, których niepełnosprawności mogą być najlepiej rewalidowane zgodnie z przygotowaniem nauczyciela wychowawcy i wspierającego oraz możliwościami szkoły.

Informacje o uczniach zakwalifikowanych do klasy integracyjnej są dostępne po 20 czerwca w sekretariacie szkoły.

 

Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej integracyjnej jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz.1490), Statutem Szkoły oraz Decyzją Organu Prowadzącego.