Odbiór ze szkoły zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się dnia 3.08.2020 r.

KLASA 8A
• uczniowie zapisani w dzienniku od numeru 1 do 14 w godz. 9.00 – 9.20
• uczniowie zapisani w dzienniku od numery 15 do 28 w godz. 9.20 – 9.40
KLASA 8B
• uczniowie zapisani w dzienniku od numeru 1 do 10 w godz. 9.40 – 9.55
• uczniowie zapisani w dzienniku od numeru od 11 do 20 w godz. 9.55 – 10.10

Prosimy o:
• przestrzeganie wyznaczonych godzin odbioru zaświadczeń;
• wejście do szkoły w maseczkach;
• posiadanie przy sobie długopisu;
• zachowanie bezpiecznej odległości.

Przypomnienie najważniejszych terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

  • Do 4 sierpnia do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
  1. przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

albo

  1. przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 12 sierpnia ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
  • Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na: